top of page

Algemene voorwaarden

 1. Een bestelling bij zelfplaatsing door de klant is bindend. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.  Ingeval van annulering blijft de klant gehouden om de volledige prijs van de bestelde materialen te betalen. Het voorschot  daarbij mee verrekend.
  De leveringstermijnen, alsook de opgegeven plaatsingstermijnen zijn enkel indicatief. Overschrijding van deze leverings- of plaatsingstermijnen kan in geen geval de anulatie van de klant wettigen of aanleiding geven tot schadevergoeding. Deur & Parket is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Deur & Parket geleverde of verkochte goederen. De aansprakelijkheid van Deur & Parket is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Deur & Parket worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals - doch niet beperkt tot -verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  

 2. De verkochte of geplaatste goederen blijven de eigendom van Deur & Parket tot de volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf levering of plaatsing. Wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

 3. De koper dient te zorgen dat de goederen door Deur & Parket op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten te vergoeden. 

 4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 5 werkdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Deur & Parket worden gemeld. Na die termijn staat Deur & Parket enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Deur & Parket de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Deur & Parket uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

 5. De koper is gehouden de gekochte goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen af te halen. Bij gebreke daaraan is Deur & Parket gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, magazijnkosten aan te reken gelijk aan 5% van de waarde van de aangekochte goederen, per begonnen maand vertraging.

 6. Ingeval van overmacht kan Deur & Parket besluiten tot de ontbinding van de aangegane overeenkomsten zonder dat  gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, die een direct of indirect gevolg zijn van de ontbinding van de overeenkomst. Als overmacht kan worden beschouwd: mobilisatie, oorlog, gehele of gedeeltelijke staking, stopzetting activiteiten bij haar plaatsers of leveranciers, het niet meer beschikbaar zijn van bepaalde producten  of diensten, aangeleverd door haar leveranciers, politieke onlusten, brand verwoestingen of andere feiten onafhankelijk van de wil van Deur & Parket en die daardoor haar leveringen of plaatsingen abnormaal hinderen. 

 7. Alle goederen die worden afgehaald of geleverd, zijn contant betaalbaar conform factuur. Voor plaatsing is de factuur betaalbaar voor vervaldag vermeld op de factuur. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Deur & Parket het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 8. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar, vermeld op offerte/factuur en is niet overdraagbaar op een andere eigenaar. 

 9. Deur & Parket is niet verantwoordelijk voor het opgeven van foutieve hoeveelheden of het al dan niet bewust achterhouden van informatie door de klant bij het opstellen van een offerte bij ons in de toonzaal. Dit zowel voor zelfplaatsing door de klant als plaatsing door Deur & Parket.

 10. Bij plaatsing door Deur & Parket, houd Deur& Parket zich steeds een afspraak te maken met de klant voor opmeting ter plaatse, na het ondertekenen van de overeenkomst en de betaling van het voorschotfactuur door de klant.

 11. De overeenkomst kan in géén geval ontbonden worden door de klant bij betwisting na opmeting. Tenzij een vergoeding verschuldigd is dat gelijk is aan 30% van de waarde van de overeenkomst, ondertekend door de klant met een minimum van 500 euro.

 12. De garantietermijn gaat altijd in vanaf de dag van aankoop, conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW)., zijnde 1jaar voor de kwaliteit en constructie. Garantie voor deuren wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de instructies is geplaatst. Houten deurbladen dienen binnen de zes dagen na plaatsing rondom afgewerkt te worden met olie of lak. Altijd de deur rondom afwerken met olie of lak. De kopse kanten moeten behandeld worden met een extra laag olie of lak. 

 13. Foto’s van beweerde fouten in een deurblad of houten vloer dienen genomen te worden op een afstand van meer dan twee meter rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht of schuine lichtinval.

 14. Wanneer bestaande binnendeuren dienen vervangen te worden door nieuwe binnendeuren, geplaatst door Deur&Parket is Deur&Parket steeds gerechtigd om de omlijsting van de bestaande deuren te verwijderen. Dit om tot een correcte opmeting van de muuropening te komen. Deze handeling kan in geen geval de annulatie van de klant wettigen of aanleiding geven tot schadevergoeding.

 15. De door Deur & Parket geleverde materialen en accessoires moeten zorgvuldig gecontroleerd worden op materiaaldefecten  voor en tijdens de installatie. Producten met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden geïnstalleerd. Installatie impliceert aanvaarding. Deur & Parket moet schriftelijk worden geïnformeerd van dergelijke gebreken binnen 5 kalenderdagen. Na verstrijking van deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. In geen geval kan de firma Deur & Parket verantwoordelijk worden gesteld voor tijdverlies, ongemak, kosten of andere gevolgschade door of die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een probleem in verband met ingediende klacht.

 16. Deuren of vloeren dienen in een ideale omstandigheid geplaatst te worden. Dit is een relatieve luchtvochtigheid van 50% (afwijking+/- 10%) en een temperatuur van 20°(afwijking +/- 2°). Deur & Parket bied geen garantie bij plaatsing op extreme droge of vochtige ruimtes of extreme hoge temperaturen.

 17. (vb: douches, sauna’s, zwembaden)

 18. Deur & Parket kan enkel worden aangesproken voor schade op vloeren die duidelijk zichtbaar is en niet het gevolg is van onjuist gebruik en/of ongevallen ( bv. vallende voorwerpen, schuiven van meubilair) Meubilair moet steeds voorzien worden van gepast beschermd materiaal onder de poten.  De vloer moet  kunnen bewegen om open verbindingen en het scheiden van planken te vermijden. Garantie voor waterbestendigheid sluit schade uit die voortvloeit uit natuurrampen, urine van huisdieren, lekkende vaatwassers of defecten uit afvoersystemen  en airco’s allerhande.

 19. Bij het plaatsen van een houten vloer op vloerverwarming draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid bij de juiste opstart van de vloerverwarming. Ook wanneer het systeem door bv technische problemen zou uitvallen, dienen de juiste opstart procedures gevolgd te worden bij heropstart. Het is belangrijk dat wanneer de houten vloerbedekking geplaatst is er een constante temperatuur verzekerd is. De maximum oppervlakte temperatuur van 27°C mag geenszins overschreden worden. Eventuele bolvorming, schotelen of barsten van de vloerbedekking valt niet onder de garantie als het gevolg van het  foutief volgen van voorgaande procedures. 

 20. Hout is een natuurlijk product met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn. 

 21. Plotse prijsstijgingen van producten of diensten op de markt kunnen doorgerekend worden naar de klant, ongeacht de geldigheidsdatum van de opgestelde offerte. Onder plotse prijsstijgingen verstaan we prijsstijgingen van 5 % of meer.

 22. Al de overeenkomsten van Deur & Parket worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout gebracht worden.

 

GPDR
Deur&Parket verbind zich er toe de ontvangen en verstrekte informatie van de klant enkel aan te wenden voor offerte en/of facturatiedoeleinden.

bottom of page